Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN F&L BV)

 1. Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden van F&L BV, gevestigd te Albert Quintinlaan 2 BE-3900 Pelt, met ondernemingsnummer BE0550.677.809  (hierna “Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle offertes, werken, prestaties en overeenkomsten tussen F&L BV en de opdrachtgever (hierna “Klant”), tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

Dit zowel voor offertes, werken, prestaties en overeenkomsten in een B2C context (hierna “Klant-consument”) als in een B2B of B2G context (hierna “Klant-handelaar”).

1.2 Deze voorwaarden bevatten en beheersen de volledige overeenkomst tussen F&L BV en de Klant, met betrekking tot het geheel van de aan of door ons gevraagde en toevertrouwde opdracht(en). Deze voorwaarden worden geacht aanvaard te zijn bij de ondertekening door de Klant van de bestelbon, offerte of overeenkomst, ongeacht welkdanige eerdere correspondentie en ongeacht enige andere voorwaarden of enige documenten of formulieren van welke aard ook vanwege de Klant. Elke afwijking aan onderhavige voorwaarden dient verplichtend schriftelijk te gebeuren en door F&L BV schriftelijk te worden goedgekeurd.

1.3 Bekendmaking van deze Algemene Voorwaarden geschiedt door vermelding door F&L BV. De Klant krijgt ten alle tijden de mogelijkheid de Algemene Voorwaarden in te zien, dan wel op internet, dan wel schriftelijk. Bij slecht leesbaar of onvolledigheid worden deze op eerste verzoek van de Klant (via mail orders@fl-werkbladen.be ) bezorgd door F&L BV aan de Klant.

1.4 Zijn de voorwaarden opgemaakt of vertaald in een andere taal dan Nederlands, prevaleert steeds de Nederlandse versie.

1.5 Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn alleen dan tegenstelbaar aan F&L BV indien F&L BV deze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard heeft. In dat geval blijven de andere bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van toepassing. Aan overeengekomen afwijkingen kan de Klant geen rechten ontlenen voor andere of toekomstige transacties. De toepassing van eventuele algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

1.6 De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van een bepaling van de overeenkomst en/of deze tekst van de Voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst/de Voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt dan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

1.7 De Klant kan zijn overeenkomst of een deel ervan niet overdragen aan een derde partij, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van F&L BV. De Klant blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor de betaling van de overgedragen overeenkomst indien de derde partij niet op vervaldag de factuur betaald heeft aan F&L BV.

 1. Totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle offertes van F&L BV zijn vrijblijvend totdat de opdracht door F&L BV bevestigd wordt. Elke offerte heeft een geldigheidsduur van 20 kalenderdagen na de datum van de offerte en vervalt automatisch na het verstrijken van deze termijn, tenzij anders gespecifieerd door F&L BV in de Offerte. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

De aanvaarding van de offerte door schriftelijk of mondeling akkoord van opdrachtgever binnen de geldigheidstermijn ervan brengt de overeenkomst tot stand.

2.2 F&L BV heeft op elk moment vóór de aanvaarding van de offerte door de Klant het recht om fouten in de offerte recht te zetten of de Offerte in te trekken. F&L BV kan niet aan haar offertes worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 Offertes zijn persoonlijk en kunnen niet zonder toestemming van F&L BV aan derden ter inzage verstrekt worden, noch kunnen derden zich op de inhoud ervan beroepen. 

2.4 De offerte is gebaseerd op de gegevens die de Klant heeft verstrekt. Opmetingen gebeuren door en op risico van de Klant. Het opgeven van maten gebeurt steeds op verantwoordelijkheid van de Klant. Indien ten gevolge van door de Klant verkeerd aangebrachte gegevens bijkomende prestaties door F&L BV moeten geleverd worden, zal een bijkomende offerte aan de Klant overgemaakt worden. F&L BV behoudt zich het recht om in afwachting van een akkoord over de bijkomende prestaties de gehele uitvoering op te schorten.

 1. Prijzen, prijsherziening en meerwerken

3.1 De prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Alle prijzen en andere bedragen zijn in euro uitgedrukt en exclusief andere belastingen en heffingen dan BTW. Indien deze belastingen en heffingen na de sluiting van de overeenkomst verhogen, kan dit doorgerekend worden aan de Klant.  Indien de BTW-tarieven na de sluiting van de overeenkomst verhogen, kan dit doorgerekend worden aan de Klant. 

3.2 De prijzen van F&L BV, zoals opgegeven in offertes van F&L BV, hetzij als eenheidsprijzen of als forfaitaire prijzen, werden vastgelegd op basis van de tarieven, officiële koersen, weddes en sociale lasten geldig op de datum van de opstelling van de offerte. Zij zijn steeds indexeerbaar door F&L BV en zelfs zonder het voorafgaandelijk akkoord van de Klant, indien de marktprijzen of de parameters voor hun berekening op het ogenblik van de facturatie, met minstens 5 % gestegen zijn. De herziening gebeurt op basis van de formule p = P x [ a x (s : S) + b x (i : I) + c ].

3.3 Meerwerken worden pas uitgevoerd na bevestiging van de opdracht door de Klant en als de prijs overeengekomen is. Meerwerken mogen met alle middelen van recht bewezen worden.

 1. Omvang van de bestelling

4.1 Elke wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, moet het voorwerp uitmaken van een aanhangsel bij de bestelbon/offerte/overeenkomst. Bij ontstentenis daarvan, zal er steeds en onherroepelijk van worden uitgegaan dat deze werken conform de verbale instructies van de Klant werden uitgevoerd. Elke gebeurlijke schriftelijke bevestiging of melding van F&L BV inzake een wijziging, toevoeging of weglating van de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, zal in hoofde van de Klant onweerlegbaar, aanvaard en onherroepelijk zijn bij gebrek aan diens schriftelijke opmerkingen binnen de 24 uren vanaf de verzending van onze mededeling of bevestiging.

 1. Leveringen en termijnen

5.1 Ten aanzien van Klant-handelaars wordt elke termijn van levering van goederen, indien deze vermeld wordt, slechts op indicatieve wijze aangeduid.

5.2 Elke termijn van levering van goederen, indien deze vermeld wordt, wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid, en laattijdigheid in de levering of uitvoering laat aan de Klant niet toe de bestelling af te zeggen of schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

5.3 Indien de levering van goederen Franco op de werf of het magazijn is overeengekomen, is F&L BV, diens onderaannemers of aangestelden slechts gehouden op deze plaats te leveren voor zover zij op normale wijze bereikbaar is. Kan dit niet, dan zal er ter plaatse worden gelost, naast het vervoermiddel, en blijven de goederen vanaf dat ogenblik op het risico en geheel ten laste van de Klant achter. U dient zelf te zorgen voor voldoende tilhulp bij het in ontvangst nemen van de goederen.

F&L BV heeft voor het lossen 1 uur voorzien in haar calculatie. De losuren worden digitaal geregistreerd. De extra uren wachturen zullen worden berekend zowel voor het transportequipment als voor de bijhorende medewerkers.

5.4 Onze keukenbladen zijn natuurproducten met als gevolg dat kleurschakeringen kunnen voorkomen. De materialen worden verkocht met hun natuurlijke gebreken. Overhandigde stalen werden slechts ter aanduiding gegeven en kunnen wat kleurverschil en bewerking betreft afwijken.

5.5 Granieten spoelbakken en tegelspoelbakken worden zonder korfplugset geleverd, tenzij anders overeengekomen.

 1. Overmacht

6.1 F&L BV is niet gehouden tot de nakoming van contractuele verplichtingen waarvan de uitvoering onmogelijk geworden is. In elk geval kan F&L BV niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet-nakomen van haar contractuele verplichtingen of daaruit voortvloeiende schade van de Klant als gevolg van oorlogen en hun gevolgen, natuurrampen stakingen, pandemieën of gelijkaardige, gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoer, elektriciteits- en telecommunicatiestoornissen, bedrijfsstoornissen, wanprestaties en/of overmacht van haar leveranciers, vergunningsvereisten en andere juridische en administratiefrechtelijke vereisten, die allen als overmacht gelden.

6.2 Indien de overmachtssituatie langer duurt of dreigt te duren dan 3 maanden heeft F&L BV van rechtswege het recht om de overeenkomst onmiddellijk bij aangetekende brief te ontbinden, zonder een voorafgaand beroep op een rechter en zonder enige schadeloosstelling. In zo’n geval zal F&L BV recht hebben op de betaling door de Klant van alle reeds geleverde goederen of diensten en van de kosten die reeds gemaakt werden met het oog op de toekomstige uitvoering van de overeenkomst.

6.3 De niet-nakoming door F&L BV van haar contractuele verplichtingen als gevolg van zulke overmacht situaties is geen grond tot verbreking, ontbinding of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door de Klant-handelaar, noch geeft dit het recht aan de Klant-handelaar op prijsvermindering of schadevergoeding.

 1. Aansprakelijkheid voor schade

7.1 Ten aanzien van Klant-consumenten is F&L BV niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van door de Klant-consument aan ons toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing, verbouwing, restauratie of welke andere manipulatie ook aan onze firma gevraagd, ook tijdens het transport ervan, behoudens in gevallen van opzet, fraude, bedrog of zware fout in hoofde van F&L BV. F&L BV is ten aanzien van Klant-consumenten niet aansprakelijk voor schade toegebracht tijdens vervoer indien de goederen afgehaald worden door tussenkomst van de klant of zijn transporteur, behoudens in gevallen van opzet, fraude, bedrog of zware fout in hoofde van F&L BV.

7.2. Ten aanzien van Klant-handelaars is F&L BV niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van door de Klant aan ons toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing, verbouwing, restauratie of welke andere manipulatie ook aan onze firma gevraagd, ook tijdens het transport ervan, behoudens in gevallen van opzet, fraude, of bedrog in hoofde van F&L BV. F&L BV is niet aansprakelijk voor schade toegebracht tijdens vervoer indien de goederen afgehaald worden door tussenkomst van de klant of zijn transporteur, behoudens in gevallen van opzet, fraude of bedrog in hoofde van F&L BV.

7.3 De aansprakelijkheid van F&L BV is in elk geval beperkt tot een bedrag van 30.000 EUR per bestelling.

7.4 Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de verplichtingen van F&L BV een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis uitmaken.

7.5 Conform artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de aansprakelijkheid van F&L BV toch in het gedrang zou worden gebracht, deze aansprakelijkheid beperkt zal zijn tot een vermindering van de prijs of, in voorkomend geval en maximaal, tot een kwijtschelding van de uitstaande betaling, welke vergoeding partijen alsdan aanvaarden als finale schikking.

7.6 Elke prijsvermindering zal worden vastgesteld op basis van de ernst van de naar recht genoegzaam bewezen fouten.

 1. Aanvaarding der werken

8.1 Uit hoofde van de leveringen van F&L BV, beperkt de waarborg van F&L BV zich tot deze die zij kan bekomen bij haar leveranciers. De goederen mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn. In iedere veronderstelling, beperkt de waarborg zich ten aanzien van Klant-handelaars tot de vervanging van de defecte stukken. De vervoerskosten en werkuren zijn ten laste van de Klant-handelaar.

8.2 Door de in ontvangst name of het meenemen van de goederen erkent de koper/Klant uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. In ieder geval zullen de door de klant in ontvangst genomen goederen “onder voorbehoud van nazicht” na zeven dagen als aanvaard worden beschouwd. Andere gebreken moet de Klant-consument binnen 2 maanden en de Klant-handelaar binnen de maand na het ontdekken ervan aan F&L BV schriftelijk melden per aangetekend schrijven.

8.3 Indien F&L BV ook de plaatsing in opdracht van de klant of zijn vertegenwoordiger uitvoert dan zal de oplevering plaatsvinden onmiddellijk na de plaatsing en vormt het bewijs van aflevering de definitieve oplevering van de werken.

De plaatsing door F&L BV gebeurd steeds volgens de instructies van de klant ter plaatse op het moment van de levering.

8.3 In geen geval is F&L BV aansprakelijk voor gebreken, van welke aard ook, in goederen en materialen die door de Klant,

diens onderaannemers, gemandateerden of aangestelden werden geleverd. De regeling van artikelen 1643 en volgende van het

Burgerlijk Wetboek inzake verborgen gebreken aan de verkochte zaak, is niet van toepassing, met uitzondering van artikel 1648.

 1. Opslagkosten

9.1 Indien de materialen niet kunnen worden geleverd of indien de materialen niet kunnen worden afgehaald door de koper binnen bij het verstrijken van de overeengekomen levertijd, kan de verkoper de opslagkosten in rekening brengen alsook een vergoeding voor de aldus ontstane materiele en administratieve kosten. Met name wordt initieel een forfaitair bedrag van 50% (met een minimum van 500 Euro) van het aan F&L BV te voldoene bedrag opslagkost aangerekend. Na het verstrijken van 14 kalenderdagen zullen er daarbovenop opslagkosten in rekening worden gebracht ten bedrage van 100 euro per week, waarbij een deel van een week als een volledige week wordt aangerekend.

 1. Klachten inzake voorschotten of facturatie

10.1 Ten einde geldig te zijn, moet elke klacht aangaande voorschotten, betalingen en facturen geschieden bij aangetekend schrijven aan de zetel van F&L BV binnen de acht kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de factuur, nota of kostenstaat. De factuurdatum wordt vermoed de datum van verzending van factuur te zijn.

10.2 Betaling van de factuur zonder protest binnen de gestelde termijn levert steeds en zonder uitzondering een voldoende bewijs op van de geleverde prestaties. Bewijs van verzending  van de factuur wordt geleverd door ons uitgaand facturenboek of opname in de BTW aangiftes.

 1. Elektronische facturatie

11.1 De originele facturen van F&L BV zullen elektronisch aangeleverd worden via het van de Klant verkregen e-mail adres. Indien de opdrachtgever een kopie van zijn factuur toch op papier aangeleverd wenst, dan kan dit tegen vergoeding (10,00€ per factuur) via eenvoudig verzoek aan orders@fl-werkbladen.be .

 1. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Alle goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde werken blijven eigendom van F&L BV tot aan de integrale betaling van onze facturen in hoofdsom en aankleven. Dit geldt evenzeer indien de werken, leveringen, goederen of materialen van F&L BV slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan F&L BV zou toebehoren.

12.2 Het risico gaat echter over op het moment dat de goederen de magazijnen van F&L BV verlaten. De Klant staat vanaf de levering op de werf in voor schade aan en vervreemding van deze goederen.

 1. Betalingsmodaliteiten

13.1 Al de facturen zijn betaalbaar op het adres van de maatschappelijke zetel, op de vervaldag en het rekeningnummer zoals vermeld op de facturen. Dit dient Contant of op voorhand of instant betaling via bank te gebeuren.

13.2 Bij de eerste bestelling is de factuur altijd volledig betaalbaar ten minste 1 dag voor de vastgestelde dag van levering, zelfs tegen rembours.

13.3 F&L BV heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.

13.4 F&L BV heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst vooruitbetaling te verlangen indien er aanwijzingen zijn dit te doen ter bescherming van F&L BV, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door F&L BV, totdat de vooruitbetaling is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is F&L BV bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de Klant aansprakelijk voor de daaruit voor F&L BV voortvloeiende schade.

13.5 Alle goederen welke niet volledig betaald zijn, blijven -voor rekening en risico van de koper- in hun totaliteit met inbegrip van rente en kosten volledige en uitsluitende eigendom van F&L BV en onvervreemdbaar vermogen bij afwijking van art.1583 van het B.W. ; eventueel betaalde voorschotten dienen dan als vergoeding voor kosten en winstderving. In geval van niet tijdige betaling door de Klant kunnen de geleverde goederen terstond door F&L BV worden teruggevorderd zonder voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling.

13.6 Cheques, wissels of andere betaaltechnieken gelden slechts als betaling na hun inlossing en brengen noch vernieuwing noch afwijking mede. Eventuele kosten ervan vallen ten laste van de Klant.

13.7 De Klant is niet gerechtigd tot schuldvergelijking ten aanzien van F&L BV

13.8 F&L BV is gerechtigd Schuldoverdracht toe te passen na schriftelijke kennisgeving aan beide partijen.

13.9 F&L BV gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de Klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de Klant aan gebruiker verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

13.10 Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn zoals in de wetgeving beschreven. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard. Eigen aanpassingen van de opdrachtgever aan geleverde diensten heffen elke grond tot klacht op.

13.11 Bij niet-betaling door een Klant-consument op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1,79% op het totaalbedrag van de factuur op jaarbasis.

Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de Klant bijkomend een boete verschuldigd gelijk aan 5 % van de door de Klant aan gebruiker verschuldigde hoofdsom inclusief 21% BTW, ongeacht of F&L BV buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van F&L BV om schadevergoeding te vorderen.

13.12 Bij niet-betaling door een Klant-handelaar op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1% per maand. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 150 EUR per factuur. Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de Klant een boete verschuldigd gelijk aan 15 % van de door de Klant aan gebruiker verschuldigde hoofdsom exclusief 21% BTW, ongeacht of F&L BV buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van F&L BV om schadevergoeding te vorderen.

13.13 Indien de Klant nalaat het volgens factuur in hoofdsom en aankleven bepaalde te betalen binnen de voormelde termijn, is het integrale bedrag, van alle openstaande facturen, eveneens en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar door F&L BV.

Onverminderd de overige rechten van F&L BV uit hoofde van dit artikel, is de Klant jegens gebruiker gehouden om de incassokosten te vergoeden die F&L BV heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een - niet aanvaard - schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken die voorzien worden.

13.14 De BTW en alle andere belastingen, taksen, heffingen of kosten zijn steeds ten laste van de Klant.

Indien er een BTW aanpassing is, dan heeft F&L BV het recht deze aanpassing uit te voeren op alle betrokken facturen.

14 Garantie

14.1 Enige garantie geldt slechts voor zover F&L BV niet aannemelijk kan maken dat de eventuele gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik. Enige garantie wordt verleend door de desbetreffende fabrikant van het geleverde. Voor alle werkbladen geldt dat uitgesloten zijn van garantie: kleur- en structuurafwijkingen ten opzichte van het monstermateriaal. Graniet, composiet, marmer en hardsteen zijn een natuurproduct, waardoor geen enkel deel er ooit hetzelfde uit zal zien. Krassen, doffe plekken, vlekken en dergelijke, vallen daarom altijd buiten de garantie, evenals haarscheuren, bultjes. en putjes.

Ook voor composiet en keramiek gelden dat kleine kleur en structuur afwijkingen niet onder garantie vallen.

Maattoleranties van +/-2mm per deel in zowel dikte als lengte en sparingen vallen niet onder garantie, omdat trillingen in de machine of nabewerking dergelijke maatverschillen kunnen veroorzaken. Deze 2mm afwijking komt overeen met de algemene natuursteennorm en is derhalve geen reden tot reclamaties.

 1. Referentie

15.1 De Klant gaat ermee akkoord dat het door F&L BV voor de Klant geproduceerde product wordt opgenomen in het referentieportfolio van F&L BV en mag gebruikt worden als promotiemateriaal en deze o.m. mag gepubliceerd worden op de website of op sociale media, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt verzocht door de Klant.

 1. Vertrouwelijke informatie

16.1 De partijen zullen alle informatie, mondeling of schriftelijk verkregen, in gelijk welke vorm ook, waarvan redelijkerwijze aangenomen kan worden dat zij vertrouwelijk is, strikt vertrouwelijk behandelen en deze niet bekendmaken aan derden zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de andere partij tenzij in geval dit verplicht is door de wet of gerechtelijke instanties In dit laatste geval zal de bekendmakende partij de andere partij onmiddellijk inlichten.

16.2 F&L BV zal het recht hebben om het bestaan van de overeenkomst met de opdrachtgever bekend te maken voor publiciteits- en andere commerciële doeleinden.

 1. Niet-afwerving

17.1 Tijdens de duur en gedurende 12 maanden na de beëindiging van de overeenkomst zal de Klant-handelaar geen werknemers, consultants, vertegenwoordigers of onderaannemers van F&L BV of hun personeel, die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht hun statuut, tewerkstellen, aanwerven of rechtstreeks of onrechtstreeks benaderen met het oog op aanwerving of rechtstreekse of onrechtstreekse samenwerking onder eender welke vorm.

Dit op straffe van het betalen van een niet te verlagen schadevergoeding van EUR 30.000,00 per betrokken werknemer of voorval zonder afbreuk te doen aan ons recht om desgevallend een hogere schadevergoeding te eisen. Partijen beschouwen dit als een inschatting van de redelijke schade die voortvloeit uit een schending van dit artikel.

 1. Intellectuele en andere Eigendomsrechten – Persoonsgegevens

18.1 Elk intellectueel of ander eigendomsrecht (ongeacht of dit geregistreerd is of niet) op werken, goederen of diensten die in eigendom zijn van, gebruikt zijn of gecreëerd zijn door F&L BV, haar werknemers, consultants of onderaannemers in het kader van de uitvoering van de overeenkomst (inclusief software, materiaal, technologie, vaardigheden, know-how en informatie over het gebruik ervan), blijft de exclusieve eigendom van F&L BV en/of haar licentiegevers, al naargelang het geval. De levering van goederen door F&L BV aan de Klant houdt geen enkele overdracht in van enig zulk recht. De vergoedingen betaald door de Klant houden geen betaling in voor de overdracht van enig zulk recht. Indien de Klant een gebruikslicentie verwerft van F&L BV of via F&L BV van een derde partij, mag de Klant dit enkel gebruiken overeenkomstig de voorwaarden van deze gebruikslicentie.

18.2 Indien de partijen toch uitdrukkelijk en schriftelijk de overdracht van zulk recht overeengekomen zijn, dan blijft F&L BV titularis van dat recht tot op het ogenblik van de betaling door de Klant van de volledige prijs en alle bijkomende kosten (interesten en schadevergoeding wegens laattijdige betaling van facturen inbegrepen).

18.3 De Klant erkent expliciet de volledige eigendom van F&L BV van de merknaam F&L BV, de handelsnaam F&L BV, de domeinnaam “fl-werkbladen.be”  en de auteurs- en andere intellectuele rechten op de naam F&L BV, de logo’s en andere grafische branding van F&L BV en de inhoud van de website www.fl-werkbladen.be .

18.4 De partijen zullen persoonsgebonden gegevens enkel voor wettelijk toegestane doeleinden verwerken, gebruiken of stockeren met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.

 1. Geschillen en toepasselijk recht

19.1 De Algemene Voorwaarden worden beheerst door en zijn opgesteld krachtens Belgisch recht.  De toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

19.2 In geval van geschil zijn enkel de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd voor de Ondernemersrechtbank, hetzij van het Arrondissement Limburg afdeling Hasselt voor de Rechtbank van Eerste Aanleg, hetzij het Vredegerecht van Pelt. Enkel het Belgische recht is van toepassing.

                                                                                                         Versie 31 januari 2021

Back to Top
Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken